SIMAB ska förebygga bränder samt bidra till en god inne- och utemiljö, och därmed skapa trygghet och säkerhet åt våra kunder. Detta ska ske genom hög kompetens, personligt ansvar samt att vi är lyhörda och anpassar oss efter våra kunders behov, krav och önskemål.

Det är för oss en självklarhet att uppfylla lagar och krav samt att skapa nära och långsiktiga kundrelationer.

Vi ska ständigt förbättra vårt kvalitetsarbete och därmed förbättra och utveckla våra tjänster, samt fördjupa våra kundrelationer.
SIMAB´s uppdrag är att förebygga bränder samt att bidra till en god inne- och utemiljö åt kommuninvånarna.

Vi skall på ett affärsmässigt sätt ständigt förbättra och förebygga företagets miljöpåverkan med hjälp av vårt miljöledningssystem. Detta gäller såväl den direkta påverkan på miljön från verksamheten i form av resursförbrukning, utsläpp från transporter och avfall, liksom den påverkan vi har på våra kunders miljöbelastning.

Det är för oss en självklarhet att följa relevant miljölagstiftning och i största möjliga mål följa kommunernas miljöpolicy.

Vår viktigaste uppgift beträffande arbetsmiljön är att styra verksamheten i riktning mot en säker, hälsosam och trivsam arbetssituation för våra anställda.

Strävan är att arbetsmiljön ska ge ett positivt utbyte i form av ett   rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling.

att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga negativa effekter av stress, men även åtgärder för att ge anställda möjlighet till utveckling

Alla medarbetare skall ha god kännedom om betydelsen av att arbeta ergonomiskt riktigt samt vikten av att använda förekommande hjälpmedel och skyddsutrustning. Förebyggande åtgärder mot kända risker, som ex. fall, maskinarbete, datoranvändning, negativ stress, andningsbesvär av damm och gaser skall särskilt prioriteras. 
Att känna motivation för sitt arbete är grundläggande för en god hälsa. Varje medarbetare inom SIMAB ska därför ges förutsättningar att:

  • känna till företagets mål och vision 
  • förstå sin roll och betydelsen av det egna arbetet 
  • känna ansvar för sin uppgift och ha de befogenheter som krävs 
  • utveckla sin kompetens