Brandskyddskontroll och sotning är olika saker

Sotarna har sedan urminnes tider sotat och gjort en brandskyddskontroll av värmeanläggningar. 1 jan 2004 kom ”Lagen om skydd mot olyckor” vilken utökade brandskyddskontrollen och separerade den från själva sotningen.

Syftet är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister i anläggningen som kan innebära risker för brand. Tidsintervallen bestäms av Räddningsverket. Både brandskyddskontrollen och sotningen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen.

När det gäller sotningen kan kommunen ge tillstånd för ägaren att själv utföra detta. Ansökan sker hos respektive kommun.

Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och har behörighet att utföra brandskyddskontroll.

Det är bara yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning som får utföra detta arbete. SIMABs sotare har naturligtvis denna kompetens.

Brandskyddskontrollens syfte

Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister i anläggningen som kan innebära risker för brand.

Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrollen även påtala detta.

Anläggningen ska kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet:

  • Sotbildning och beläggningar
  • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet
  • Temperaturförhållanden, tryckförhållanden och täthet
  • Drift och skötsel

Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket och takskyddsanordningarna.

Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar. Brandskyddskontrollen ska ske med lagstadgade intervall. Se nedan.

Frister och taxor