• OVK och Ventilationsrensning

 • Relining av ventilationskanaler

 • Ventilation Villa

 • Fläktar - aggregat

 • Energideklaration

 • Sotning

 • Brandskyddskontroll

 • Besiktningar

Ventilationsrensning och OVK - En smart kombo.

De flesta fastighetsägare väljer att även rensa sin ventilation i samband med besiktningen av ventilationen, OVK.
Fördelarna är flera. 

 • SIMAB:s tekniker utför båda arbetena vid samma tillfälle och boende störs så lite som möjligt. 
 • Lägre kostnad då arbetena kan samordnas

Om OVK och rensning
Efter några år är ett fungerande ventilationssystem nedsmutsat med fett och damm. Ventilationen och boendemiljön blir gradvis sämre.
Vid en OVK, obligatorisk ventilationskontroll, görs en besiktning av hela ventilationssystemet i fastigheten så att det uppfyller sin ursprungliga funktion. Luftflödena mäts, dokumenteras och protokolleras. Stadsbyggnadskontoret är myndighetsansvarig och kontrollerar så att OVK utförs i hela kommunen.

Intervall OVK
 • 3 år: Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation.
 • 6 år: Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation.

Offertförfrågan

Relining och renovering av ventilationskanaler

I den bästa av världar fungerar självdrags-ventilationen i ditt hus utan problem, men vi vet av erfarenhet att självdrags-ventilationen i många fastigheter har brister.

Ett dåligt fungerande självdrag gör att matos och andra besvärande lukter stannar kvar i inomhusluften. Fukten stannar kvar i badrummet och kan också spridas och ge kondens på fönstren. Detta kan i värsta fall leda till svåra fukt- och mögelangrepp som kräver omfattande reparationer.

Inomhusmiljön förbättras genom att täta ventilationskanalerna, montera fläktar i kök och badrum eller installera aspiratorer.

Täta kanaler och en väl fungerande ventilation är också en förutsättning för att kunna minska fastighetens energikostnader. Våra tekniker vet vad som behövs för en optimal ventilation och vi levererar och installerar den utrustning som krävs.

Vid relining av ventilationskanaler använder vi på SIMAB flexibla rostfria CE-märkta metallslangar med 30 års garanti. Metalslangarna är kvalitetssäkrade och svensktillverkade.

SIMAB har över 30 års erfarenhet av att renovera och täta ventilationskanaler.
Låt oss hjälpa dig att investera i en hälsosam och energisnål inomhusmiljö. 

Rensning av ventilation i villa

Ren ventilation.
Då mår både du, din familj och ditt hus bra.  
SIMAB erbjuder totalrensning av ditt ventilationssystem.   

Detta ingår: 

 • Ventilationen rensas i kök, bad, wc och grovkök.
 • Ventilationskanalerna rensas i hela dess längd. 
 • Ventilationsdon och fläktar/aggregat rengöres.

Sotarna rekommenderar rensning/sotning vart 3-6 år SIMAB utför rensning av imkanaler, dvs utsugskanalen till köksfläktar. 

Boka direkt:  Se pris och lediga tider direkt i SIMAB:s portal. 


Friska hus

Byte av fläktar & aggregat för en bättre ventilation

Allt är egentligen mycket enkelt. Alla hus behöver få in friskluft och något som avlägsnar den dåliga luften.

Har ni braskamin eller en luftvärmepump och tillför cirkulation får man klart jämnare temperatur i huset, svalt på sommaren och varmt på vintern.

Hur vet man om inomhusluften inte är bra? Svaret är att det beror på hur känslig man är. Ett varningstecken är när någon i familjen klagar på huvudvärk eller är onaturligt trött.

Allergi eller återkommande virusinfektioner är ännu ett symptom och det är våra barn som är mest känsliga. 

Varmt på övervåningen i sommar?

Har du då alldeles för varma rum på övervåningen under sommarhalvåret? SIMAB har lösningen. Airmove 2.0 fixar ett bättre inomhusklimat såväl sommar som vinter!

Kontakta SIMAB för ett kostnadsfritt hembesök.

Boka din tid direkt i  vår portal, ring 040-49 00 03 eller mejla oss på friskahus@simab.se. Besöket är kostnadsfritt.

Film på YouTube. 

8 tecken på dålig ventilationen i huset

 • Imma och kondens på insidan av fönster
 • Imma på badrumsspeglarna stannar kvar längre än en halvtimme efter dusch.
 • Luften i huset känns unken och luktar illa.
 • Huvudvärk utan känd orsak.
 • Stekos sprider sig i huset. 
 • Allergier och rinnande näsa och ögon.
 • Dålig sömn.
 • Torra slemhinnor och irritation i öron, näsa och hals.

Energideklarera Ditt hus

SIMAB Energi hjälper Dig att Energideklarera Ditt hus.

Syftet med energideklarationen är att sänka energianvändningen och att minska utsläppen av växthusgaser.

Dessutom finns det i de flesta fall en ekonomisk vinst att göra för dig som husägare. Detta via de åtgärdsförslag besiktningsmannen kommer fram till. Utfallet dokumenteras och redovisas snyggt och enkelt i ett protokoll.

Med en energibesiktning uppfyller du som husägare inte bara lagen, du kan även minska dina energikostnader och samtidigt värna om miljön.

Från och med 1 januari 2009 ska alla småhus som säljs energideklareras. Flerfamiljshus ska energideklareras vart tionde år.

Blankett. 

I priset ingår alltid kontroll på plats i fastigheten av ackrediterad energiexpert. Milersättning tillkommer.

Utökad kontroll kan gälla ventilationsrengöring/VK, (Ventilations kontroll), OVK (obligatorisk ventilationskontroll) och kontroll av eldstäder. Samtliga tjänster utförs av certifierad personal.

Minska brandrisken och spara energi med regelbunden sotning

Skorstenar, eldstäder och värmepannor måste underhållas för att minska brandfaran och fungera optimalt. Om inte underhållet sköts ökar bränsleförbrukningen och kostnaderna ökar. En ren värmeanläggning avger mindre miljöfarliga utsläpp.

Sotning är reglerad i lagen. Kommuner har också rätt att besluta om sotning i tätare intervaller av brandskyddstekniska skäl.

SIMAB utför alla arbeten inom sotning vilket innebär att vi:

 • Sotar eldstäder och rökkanaler
 • Sotar din oljepanna
 • Avlägsnar hinder, t ex fågelbon, i ventilations- och skorstenskanaler

Sotning

Regelbunden sotning minskar risken för bränder. Om fel och brister upptäcks i ett tidigt skede är det lättare att förhindra exempelvis en brand. Sotningen har även betydelse för miljön och för bränsleförbrukningen - en ren panna släpper ut mindre miljöpåverkande utsläpp och drar mindre bränsle.

Räddningsnämnden i din kommun har ansvar för att sotningen utförs. Skorstensfejarmästaren och hans personal utför sotningen på uppdrag av kommunen.

Sotaren rengör eldstäder, rökkanaler och imkanaler. Rengöringen bidrar till att minska risken för soteld.

Sotaren undersöker sotbildning, temperatur och draget i eldstaden samt kontrollerar skorsten och tak. Efter sotningen meddelar sotaren eventuella brister.

När sotaren kommer

Sotaren är beroende av din hjälp för att kunna utföra sitt arbete. När du får meddelande om att sotning skall ske är det bra om följande är klart när sotaren kommer.

Skorstensrensning

Ställ fram en stege. Se till att stegarna på taket är säkra och att glidskydd finns monterat vid takfoten. Lägg gärna fram tidningar. Se till att det finns gott om plats runt det som ska sotas. Täck över ömtåliga ytor eller golv som berörs.

Sotningsavgift

Den avgift du betalar för sotningen eller brandskyddskontrollen baseras på en taxa som din kommun har bestämt. Avgiften består dels av fasta avgifter för olika sotningsobjekt, dels en grundavgift som kan variera mellan olika sotningsdistrikt. Grundavgiften, som bland annat täcker kostnaden för sotarens inställelse, är beräknad som en genomsnittlig avgift för hela sotningsdistriktet. Genom att planera arbetet, så att det sotas färdigt i ett område åt gången, hålls kostnaderna nere.

Taxor och frister

Brandskyddskontroll och sotning är olika saker

Sotarna har sedan urminnes tider sotat och gjort en brandskyddskontroll av värmeanläggningar. 1 jan 2004 kom ”Lagen om skydd mot olyckor” vilken utökade brandskyddskontrollen och separerade den från själva sotningen.

Syftet är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister i anläggningen som kan innebära risker för brand. Tidsintervallen bestäms av Räddningsverket. Både brandskyddskontrollen och sotningen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen.

När det gäller sotningen kan kommunen ge tillstånd för ägaren att själv utföra detta. Ansökan sker hos respektive kommun.

Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och har behörighet att utföra brandskyddskontroll.

Det är bara yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning som får utföra detta arbete. SIMABs sotare har naturligtvis denna kompetens.

Brandskyddskontrollens syfte

Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister i anläggningen som kan innebära risker för brand.

Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrollen även påtala detta.

Anläggningen ska kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet:

 • Sotbildning och beläggningar
 • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet
 • Temperaturförhållanden, tryckförhållanden och täthet
 • Drift och skötsel

Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket och takskyddsanordningarna.

Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar. Brandskyddskontrollen ska ske med lagstadgade intervall. Se nedan.

Frister och taxor

Besiktningar av eldstäder och spisfläktar

Besiktningar av eldstäder och spisfläktar.

Du kanske nyligen köpt ett hus med en eldstad som du inte är säker på om den fungerar som den ska? Kontakta oss innan du börjar elda i en eldstad där det inte finns någon nyligen gjord besiktning. Vi hjälper dig.

Gamla eldstäder är ofta otäta på grund av sprickor i murstocken. Ibland är sprickorna så allvarliga att man måste reparera innan det går bra att elda på ett säkert sätt.

Vi besiktigar skorstenar, öppna spisar, braskaminer, kakelugnar, imkanaler och även spisfläktar. I spisfläktar samlas med tiden matfett som på sikt kan utgöra en brandfara. Vi erbjuder ett underhållsavtal där vi håller reda på när det är dags att rensa spisfläkten igen.

Boka Din besiktning direkt i SIMAB:s Besiktningsportal 

Ska Ni installera en eldstad?

Klicka på nedan länk för tips om vad som kan vara bra att tänka på. Information inför installation av eldstad


Se våra filmer

Här visar vi hur våra uppdrag utförs.

Frister

 • Frister och Taxor
 • Taxa Bjuv
 • Taxa Burlöv
 • Taxa Höganäs
 • Taxa Landskrona
 • Taxa Lomma
 • Taxa Malmö
 • Taxa Vellinge
 • Taxa Svalöv
 • Taxa Skurup
 • Taxa Staffanstorp
 • Taxa Trelleborg
 • Taxa Laholm