God inomhusmiljö

Ren inomhusluft är bra för hälsan

En ren inomhusluft är bra för både hälsan och ditt hus. Genom att regelbundet se över självdragskanaler och ventilationskanaler förbättrar du inomhusluften. Ett bra ventilationsflöde gör även så att uppvärmning fungerar bättre vilket ger en bättre uppvärmningsekonomi.

Imkanalerna, det vill säga utsuget från köksfläkten måste också rensas regelbundet för bästa effekt.

SIMAB utför besiktningar, kontroller och rensningar av ventialtionskanaler, självdragskanaler och skorstenar i privata fastigheter. Sotning är reglerad i lagen och du får automatiskt besked när det är dags.

Om du önskar kan vi upprätta ett serviceavtal om rensning av ventilations- och imkanaler så håller vi reda på när det är dags att se över ditt hus nästa gång. Kontakta oss!

Säker bostad

Kunskap är det bästa brandskyddet

I den bästa av världar är brandskydd en självklarhet. Det finns brandvarnare och brandsläckare. Rökluckor är kontrollerade och fungerar. Fastighetens totala brandskydd är godkänt.

Tyvärr lever vi inte i den bästa av världar alla gånger. Vi på SIMAB kan hjälpa dig med brandskyddet i din fastighet. Det gör vi genom att:

 • Kontrollera din fastighets totala brandskydd.
 • Kontrollera och serva rökluckor.
 • Montera nya brandvarnare, även seriekopplade, och kontrollera att befintliga brandvarnare fungerar.
 • Informera och utbilda om brandskydd och ventilation.

Våra brandskyddstekniker gör din bostad till en säker bostad!

Brandskydd
 • Sotning och kontroll av eldstäder och rökkanaler.
 • Rengöring av imkanal med därtill hörande kåpor, fläktar och don.
 • Kontroll av övrigt brandskydd i fastigheten som t ex kontroll av utrymningsvägar.
 • Kontroll och service av rökluckor och brandgasventilation, inmontering av brandvarnare och information till hyresgästerna etc.
Innemiljö
 • Kontroll av smutsmängd i bostadens till- och frånluftssystem och vid behov rengöring av uteluftsintag, don, kanaler, fläktar och aggregat.
 • Kontroll av till- och frånluftsflöden samt luftrörelsen och vid behov injustering av hela eller delar av systemet.

Inför besiktning

Gör eldstaden säker

Planerar du att installera en ny eldstad i ett gammalt hus, med en befintlig skorsten? Eller bygger du ett helt nytt hus med en ny skorsten? Oavsett vilket finns det några saker du måste tänka på och planera för.

Att tänka på vid installation av eldstad

 • Bestäm typ av eldningsapparat och användningsområde. Myseldning eller huvudsaklig uppvärmning?
 • Kontakta Byggnadsnämnden för information om speciella regler för nyinstallation av lokaleldstäder i aktuellt område.
 • Kontakta SIMAB för täthetsbesiktning av den befintliga skorstenen innan installationen påbörjas.
 • Kontakta SIMAB för installationsbesiktning. Vid besiktningen skall följande dokument vara tillgängliga; bygganmälan, CE, P-Märking, Typgodkännande eller liknande för rökkanalen och eldstaden, monteringsanvisningar för den aktuella produkten och eventuella tidigare besiktningsprotokoll.

Mer information och dokumentation om eldstadsinstallationer/rökkanaler och takskydd finns i BBR (Boverkets byggregler. www.boverket.se) 

Att kontrollera innan besiktning

Innan vi kommer på besiktning underlättar det både för oss och dig om du kontrollerat att:

 • Takskyddsanordningar är färdigmonterade.
 • Glidskydd finns på plats.
 • Markstege är uppställd.
 • CE, P-Märking, Typgodkännande eller liknande finns tillgängligt.
 • Monteringsanvisningar finns tillgängliga.
 • Rökkanalen är tillgänglig i hela sin längd för inspektion.
 • Schakt är öppet i en sida för inspektion.

   

Råd och anvisningar

Råd och anvisningar angående anmärkningar och liknande besvaras av våra besiktningsmän.

Kontakta SIMAB

Minska brandrisken och spara energi med regelbunden sotning

Läs vidare här